ЗАГАЛЬНІ:

1Питання: Що таке поліграф (детектор брехні)?
Відповідь експерта: Поліграф (polygraph, від грец. πολύ — багато та γράφω' — писати; синоніми: детектор брехні, лай—детектор) — комп'ютерний програмно-апаратний комплекс, який використовується для реєстрації та порівняльного аналізу якісних і кількісних психофізіологічних реакцій організму людини у відповідь на вербальні або невербальні стимули (питання, фотографії, тощо). Визначає наявність або відсутність у обстежуваної особи специфічної емоційно-стресового напруги, пов'язаної з прагненням спотворити правдиву інформацію.

Кабінет Міністрів України надає наступне визначення: «Поліграф – технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах. Не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу».
2Питання: Чи законне застосуванням поліграфа в Україні?
Відповідь експерта: В Україні використання поліграфа законом прямо не заборонено. Ліцензії на його придбання і використання не потрібно. Проведення поліграфних перевірок не суперечить чинному законодавству України і не порушує його, воно має на меті передусім захист прав фізичних і юридичних осіб у галузі безпеки бізнесу. Також не порушуються і конституційні права громадян, оскільки поліграфологічні перевірки здійснюються лише за їх письмової згоди. Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі норм Конституції України (ст. 28, 32), законодавства про працю та інших нормативно-правових актів. У ст. 28 Конституції України наголошується: «Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». Використання поліграфа підпадає під формулювання «інші досліди». У ст. 32 Конституції України закріплено: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди».

Правові норми застосування поліграфа в Україні тією чи іншою мірою регулюються в таких законодавчих актах:
 • Стаття 36 Господарського кодексу України «Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею», у якій визначено поняття «комерційна таємниця», даються правові основи і гарантії суб’єктам господарювання в реалізації і створенні умов для безпеки своєї діяльності;
 • Статті 505–508 Цивільного кодексу України розглядають питання комерційної таємниці; майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю; охорони комерційної таємниці органами державної влади; строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю;
 • Стаття 26 КЗпП України передбачає можливість проведення випробувань при прийомі на роботу з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування/перевірку повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу;
 • Стаття 40 КЗпП України визначає, що трудовий договір із працівником може бути розірваний у разі виявлення невідповідності цього працівника посаді, яку він обіймає;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170 закріплює право роботодавця на припинення трудових відносин також і з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті;
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, котрі не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611.

Крім того, про правові норми застосування поліграфа йдеться у відомчих нормативних документах, науково-методичних посібниках тощо. Наприклад, застосування поліграфів правоохоронними органами України визначено нормами низки підзаконних актів. Так, Інструкція МВС України, прийнята у 2004 р., регулює тільки внутрішньовідомче використання поліграфа, тобто для відбору кандидатів на службу, під час кадрових перевірок та проведення внутрішніх службових розслідувань. А прийнята у 2013 р. Інструкція колишнього Міністерства доходів і зборів України регулює використання поліграфів у різних аспектах діяльності органів Державної фіскальної служби України, у тому числі щодо цивільних осіб, де відповідна процедура визначена як «психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа».

Також слід наголосити на досвіді Міністерства оборони України у цьому напрямі. Так, міністр оборони України С. Полторак затвердив Антикорупційну програму на 2015–2017 рр. Згідно з цією програмою усі співробітники та претенденти на посади в Міністерстві оборони України відтепер повинні пройти обов’язкову перевірку на поліграфі (детекторі брехні). Зауважимо, що на «детекторі брехні» вже перевірили кандидатів на керівні посади в Міноборони, а також волонтерів при цьому міністерстві.

Використання поліграфів при прийомі на роботу чи проведенні корпоративних перевірок окремими нормативно-правовими актами спеціально не регулюється. Однак на цю процедуру поширюються загальні правові принципи – застосування поліграфа можливе лише за згодою опитуваної особи і не повинно вторгатися в її особисте життя та зазіхати на її інші права і свободи.
3Питання: Чи є поліграф доказом в суді?
Відповідь експерта: Так, є непрямим доказом, найчастіше вагомим для виправдувальних вироків. Сили доказів результати використання детектора брехні набувають тільки у рамках призначеної судової експертизи. Судова експертиза з використанням поліграфа (далі – психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа) – це психологічна експертиза у вигляді дослідження експертом-поліграфологом на основі спеціальних знань з використанням поліграфа психофізіологічних реакцій особи у відповідь на пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки достовірності інформації, що надається досліджуваною особою.

Кримінальний процесуальний кодекс детально регламентує тільки проведення обов’язкових експертиз, у той час як факультативні експертизи можуть бути призначені на розсуд суду. Призначена в рамках кримінального, цивільного та інших видів судочинства така факультативна експертиза називається, як правило, «судовою психофізіологічною експертизою з використанням поліграфа». При цьому застосування поліграфа є лише одним з методів дослідження, що використовуються судовим експертом.

Проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа можливе на підставі:

 • постанови слідчого/прокурора (ст. 110 та ч. 1 ст. 243 КПК);
 • звернення сторони захисту – підозрюваного/обвинуваченого/їх захисників/адвокатів (ч. 2 ст. 243 КПК);
 • ухвали суду з власної ініціативи чи за клопотанням сторін/потерпілого (ст. 332 КПК, ст. 144 ЦПК, ст. 81 КАСУ, ст. 41 ГПК).

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа є джерелом доказів у кримінальному (ст. 84 КПК), цивільному (ст. 57 ЦПК), господарському (ст. 32 ГПК) та адміністративному (ст. 69 КАСУ) процесах.

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа буде прийнятий судом як доказ виключно, якщо експертизу проведено у суворій відповідності з вимогами законодавства, а сам висновок матиме всі необхідні складові частини.

У Міністерстві юстиції України 27.07.2015 року був підписаний наказ № 1350/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5». Цим наказом внесені зміни у Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, розділ VI був доповнений новим пунктом 6.8 такого змісту:

«6.8. З метою отримання орієнтовної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп'ютерного поліграфа.

6.8.1. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп'ютерного поліграфа є отримання орієнтовної інформації щодо:

- ступеня ймовірності повідомленої опитуваним особою інформації;

- повноти наданої опитуваним особою інформації;

- джерела отриманої опитуваним особою інформації;

- уявлень опитуваного особи про певну подію;

- інший орієнтовною інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

6.8.2. Такі опитування можуть проводитися тільки при наявності письмової згоди особи, яка буде проходити опитування ».
4Питання: Яка точність результатів тестування?
Відповідь експерта: Орієнтовна точність результатів тестування на поліграфі сягає 85-98%, як описано у спеціалізованих наукових працях. Ці показники залежать від кваліфікації поліграфолога, методик, які він використовує у своїй роботі, а також його професійного досвіду та рівня опанування професійними знаннями та навичками.
5Питання: Чи може поліграфолог ПІДРОБИТИ РЕЗУЛЬТАТИ тестування на поліграфі?
Відповідь експерта: Ні. Навіть якщо він готовий позбутися свого чесного імені, заробленої репутації, клієнтів, зусиль, часу та грошей, витрачених на своє навчання та придбання обладнання… Тому що поліграф (детектор брехні) фіксує динаміку змін фізіології людини у вигляді поліграм, зберігає всю інформацію про проведене тестування у окремому файлі, який прив'язаний до дати і часу конкретної перевірки і їх технічно не можливо якимось чином змінити. До того ж, весь процесс тетстування фіксується за допомогою відео- та аудіоапаратури, що у свою чергу так само виключає можливість штучного спотворення результатів.

КЛІЄНТАМ (ЗАМОВНИКАМ):

1Питання: Як замовити проведення перевірки?
Відповідь експерта: По телефону домовляєтесь про зустріч з поліграфологом, під час якої обговорюєте з ним специфіку ситуації, яка у Вас склалася. Потім поліграфолог готує тести для проведення перевірки та проводить тестування.

Після проведеного тестування Ви отримуєте «Довідку з результатами психофізіологічного дослідження», в який доступно та повно описані результати перевірки.
2Питання: Чи можна в тестуванні задавати свої питання?
Відповідь експерта: Так, можна. Але під час самого тестування присутність третіх осіб категорично виключена. Перед перевіркою ми з Вами детально обговорюємо всі моменти, які необхідно прояснити під час перевірки. Ви можете заздалегідь підготувати список основних тем для підготовки тестових питань.

3Питання: Скільки часу триває перевірка на детекторі брехні однієї людини?
Відповідь експерта: Середня тривалість перевірки 2,5 – 3,5 години. Тривалість перевірки залежить від кількості тем, складності та глибини дослідження. Варто враховувати індивідуальні особливості нервової системи та психіки кожного обстежуваного. Усереднена зона оптимальної уваги триває 40-50 хвилин (як урок в школі), після чого можливий запуск природних гальмівних механізмів людського організму і тому робиться перерва на 5-10 хвилин.

4Питання: Хто Ваші найпоширеніші клієнти?
Відповідь експерта: Щодня до мене звертаються люди, які бажають дізнатися правду. Чоловіки і дружини, підозрюючи партнера в невірності, бажають позбутися болісних сумнівів. Адвокати, які прагнуть зібрати повну доказову базу, що виправдує клієнта і виграти справу. Приватні особи, які хочуть з'ясувати правду щодо значущих для них людей. Але найчастіші заявки отримую від компаній. Від керівників служб безпеки, директорів, власників. Вони звертаються до мене для отримання експертної допомоги в проведенні службових розслідувань за фактами подій, які вже сталися, для перевірки кандидатів на вакансії в їх компаніях або для профілактичних перевірок чинного персоналу.

5Питання: Навіщо роботодавцю застосовувати детектор брехні у роботі з персоналом своєї Компанії?
Відповідь експерта: Виходячи зі слів деяких моїх постійних клієнтів, для них однією з основних проблем, яка тормозила розвиток їх Компаній, було підібрати кваліфікованих та чесних працівників. Відповідно, пов’язані з цим крадіжки грошей та розкрадання майна на підприємствах, схильність деяких працівників до отримання відкатів та хабарів, витік комерційної інформації, тощо… Дехто з них мало не опускав руки, розуміючи неможливість та, мало не безглуздість постійної боротьби з крадіжками, шахрайством та різними махінаціями. Але важливо своєчасно та чітко зрозуміти: закривати очі на правопорушення – значить заразити весь колектив нездоровою ідеологією, яка в кінцевому підсумку призведе до втрат в бізнесі. Можливо, навіть, критичних для Компанії… Вся світова статистика говорить про те, що з роками проблема лише поглиблюється і її треба обов'язково вирішувати зараз, негайно. Є сучасні методи вирішення цього питання. Це стратегія кадрової безпеки. В основу якої покладена система стримування від протиправних дій, профілактика і виявлення правопорушень шляхом застосування поліграфа – як на етапі працевлаштування, так і під час роботи.

6Питання: Як часто треба проводити планові перевірки персоналу?
Відповідь експерта: Профілактичні перевірки із застосуванням поліграфа забезпечують підвищення лояльності, старанності і чесності співробітників Компанії. Такі «атестації на чесність» найкраще проводити 2 - 3 рази на рік. Частота залежить від ступеня контролю над персоналом, специфіки діяльності підприємства, а також від кількості та величини факторів ризику посад, які займають працівники. Для забезпечення комплексної кадрової безпеки Вашого бізнесу я пропоную доступні абонентські схеми, співпрацюючи в рамках яких, ми поступово перевірим весь діючий персонал за конкретний термін часу. Протягом цього часу всі нечесні працівники поспішать залишити Вашу Компанію самостійно. А якщо цього не зроблять, то я їх викрию, скорочуючи матеріальні втрати і підвищуючи ефективність роботи Вашої організації.

ТИМ, КОМУ ПРОХОДИТИ ТЕСТУВАННЯ:

1Питання: Чи може хвилювання людини, яка проходить перевірку, вплинути на її результат?
Відповідь експерта: Ні. Напружений або схвильований стан обстежуваного якісно ніяк не впливає на результат. Мало того, таке хвилювання є абсолютно природньою реакцією людської психіки. Це безумовно враховується і тому блок реєстрації поліграфа проводить калібрування під кожну конкретну людину на початку кожного тесту. Навпаки, відсутність хвилювання, як правило, свідчить або про наявність якоїсь патології психіки людини, або про підготовку до протидії (прийом медикаментів, психотропних препаратів, стану наркотичного або алкогольного сп'яніння і т.д.).

Під час передтестової бесіди хвилювання та нервозність практично завжди знижується до того рівня, коли людина перестає навіть згадувати про те, що вона чогось боялась. Одне із завдань поліграфолога - тримати людину у такому оптимальному психофізіологічному тонусі, в якому реакції її організму будуть найбільш інформативні. Будь-які ж спроби обдурити детектор брехні за рахунок, наприклад, «накручування свого психо-емоційного стану» тільки скоротять час отримання істинних даних.
2Питання: Чи допоможе пройти перевірку на поліграфі прийом будь-яких ліків?
Відповідь експерта: Методики проведення перевірки на детекторі брехні, чутливість датчиків самого поліграфа та підготовка поліграфолога дозволяють визначити, чи приймала людина будь-які медикаменти. Якщо прийом був плановий, за рекомендацією лікаря (тобто, прийом цих ліків не спричинив різких змін стану здоров’я) і людина повідомила про це поліграфолога завчасно – як правило, перешкод для проведення перевірки немає і ніяких підозр стосовно спроб протидії у поліграфолога не виникає. Якщо ж медикаменти приймались для спотворення фізіологічних реакцій організму під час проходження тестування –це, безумовно, зафіксує і поліграф, і експерт.

Важливо розуміти, що прийом ліків за призначенням лікаря та прийом ліків для спотворення фізіологічних реакцій організму під час тестування – не одне і те ж саме. Людина не знає напевно, які саме ліки і скільки треба приймати, щоб «обманути» поліграф. Методик тестування та інформативність показників роботи внутрішніх органів людини також не знає – тоді навіщо ризикувати своїм здоров’ям? І навіщо давати поліграфологу підстави вважати, що Ви якимось чином намагаєтесь приховати правду та «обманути поліграф»?
3Питання: Чи впливає поліграф якимось чином на здоров'я обстежуваної людини?
Відповідь експерта: А чи впливає якимось чином на здоров’я людини медичний термометр? Ні – адже він просто реєструє (вимірює) температуру тіла! Такий же принцип роботи і у поліграфа. Тестування, проведені із застосуванням детектора брехні абсолютно безпечні. Поліграф - це реєстратор психофізіологічних реакцій, тому він не може вчинити будь-який негативний вплив на організм людини. Датчики, прикріплені до тіла людини, «пасивні» - тобто вони просто фіксують психофізіологічний стан та динаміку його змін, без буль-якого впливу на людину.

4Питання: Чи є протипоказання щодо проходження перевірки на поліграфі?
Відповідь експерта: Так. Є випадки, коли діють обмеження щодо проведення поліграфних перевірок:

 • при наявності у поліграфолога інформації про деякі психічні захворювання або тимчасові розлади психіки обстежуваного;
 • у випадку загострення захворювань, пов'язаних з порушенням серцево-судинної або дихальної діяльності;
 • при фізичному або психічному виснаженні обстежуваного , а також якщо він знаходиться в стані сонливості чи неконтрольованого перезбудження, не може координувати свої рухи, емоції і т.п.;
 • при наявності гострого болю у особи, яка планує проходити тестування;
 • у разі наявності у поліграфолога інформації про вживання особою сильнодіючих психоактивних речовин або лікарських препаратів, а також при виявленні поліграфологом ознак їх вживання;
 • в разі знаходження обстежуваного в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а так само, у стані похмілля;
 • в разі наявності у поліграфолога даних про вагітність обстежуваної (друга половина періоду вагітності).

5Питання: Чи можна відмовитися від проходження тестування на поліграфі і які можуть бути наслідки якщо не проходити детектор брехні?
Відповідь експерта: Так, можна відмовитися. Мало того, тестування не розпочнеться, поки особа власноручно не заповнить та не підпише «Заяву про згоду на проходження обстеження з використанням комп’ютерного поліграфа». Але випадки відмов від проходження тестування трапляються вкрай рідко.

Якщо людина не причетна до здійснення будь-яких протиправних дій, стосовно яких заплановано тестування на детекторі брехні, то й приховувати їй нічого!

З моєї практики можна умовно виділити три типи «відмовників»:

 • Людина відмовляється, тому що вона причетна до розслідуваної події і чітко розуміє, що це буде викрито;
 • Нелояльний до Компанії та / або керівництва персонал, якому байдужа подальша трудова діяльність в цій Компанії;
 • Співробітники бояться проходити перевірку, відчуваючи необгрунтовані страхи, пов’язані з її необізнаністю стосовно поліграфологічних тестувань – тобто страх невідомого.

Щодо останньої категорії: після передтестової бесіди їх хвилювання та нервозність практично завжди знижуються до того рівня, коли людина перестає навіть згадувати про те, що вона чогось боялась. Адже я досить повно та зрозуміло розповідаю про поліграф, принципи його дії, психофізіологію людини, відповідаю практично на всі питання, які хвилюють людину, що вперше прийщла на тестування.
6Питання: Чи можливо обдурити поліграф?
Відповідь експерта: А чи можливо обдурити медичний термометр? Питання, як Ви бачите, риторичне. Поліграф – пристрій для одночасного зчитування фізіологічних параметрів життєдіяльності людини; динаміки змін разних процесів в її організмі, які керуються вегетативною нервовою системою людини. Ми взагалі не в змозі усвідомлено впливати на її роботу, тому замість слова «вегетативна» НС часто використовують слово-синонім – «автономна». Вона працює так, як закладено Природою в процесі еволюції людини і її робота не контролюється нашою свідомістю.

Так, поради різноманітних «розумників» у ЗМІ та інтернеті про можливість «обману поліграфа» призводять до спроб протидії при проведенні перевірки. Досвідчений поліграфолог без особливих проблем виявить подібні «методи». Тим більше, що більша частина «порад», розміщених в інтернеті на тему «як обдурити поліграф», не те що не навчає протидії, а часто є просто абсурдною; більш того – допомагає поліграфологові у прийнятті кінцевого рішення, тому що виявлені спроби протидії є непрямим (але досить суттєвим) підтвердженням причетності людини до розслідуваної теми.